Τι είναι το Ευρωπαϊκή υπηρεσία τηλεδιοδίων (EETS);

Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ηλεκτρονικών Διοδίων – ή EETS για συντομία – έχει σχεδιαστεί για να απλοποιεί τις πληρωμές διοδίων εντός της ΕΕ στο μέλλον.

Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ηλεκτρονικών Διοδίων έχει σχεδιαστεί για να επιτρέπει την πληρωμή διοδίων μέσω μιας ενιαίας σύμβασης, ενός μόνο παρόχου EETS και μιας συσκευής οχήματος (OBU – On Board Unit) σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Οι πελάτες διοδίων μπορούν να συνάψουν σύμβαση με την DKV. Οι πάροχοι ΕΕΤ πληρώνουν τα διόδια στους φορτιστές διοδίων, οι οποίοι με τη σειρά τους τιμολογούν τους πελάτες τους.

Τα βασικά μιας ευρωπαϊκής υπηρεσίας τηλεδιοδίων καθορίζονται σε μια οδηγία. Σύμφωνα με την οδηγία, οι ευρωπαίοι φορείς διοδίων πρέπει να εφαρμόσουν την ευρωπαϊκή υπηρεσία διοδίων για οχήματα με μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος άνω των 3,5 τόνων (mpw) εντός τριών ετών και για όλα τα άλλα οχήματα εντός πέντε ετών. Eάν η υπηρεσία διοδίων είναι ηλεκτρονικό σύστημα διοδίων.

Οδηγία 2004/52 / ΕΚ από τις 29 Απριλίου 2004 σχετικά με τη διαλειτουργικότητα των ηλεκτρονικών συστημάτων διοδίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 2009/750 / ΕΚ από τις 6 Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τον ορισμό της ευρωπαϊκής υπηρεσίας ηλεκτρονικών διοδίων και των τεχνικών της στοιχεία αποτελούν τη βάση για την εισαγωγή του EETS στις περιοχές EETS των κρατών μελών.